Munkavédelem

TELJES KÖRŰ MUNKAVÉDELEM

Munkavédelemnek nevezzük azt a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelményeket, továbbá a Munkavédelmi törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszerét, valamint mindezek végrehajtását.

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az 5/1993. évi (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szabályozza Magyarországon a Gazdasági társaságok, Munkáltatók és Munkavállalók egyes munkavédelemmel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

A munkaegészségügy a munkahigiéne és a foglalkozás-egészségügy szakterületeit foglalja magában.

0
+
partneri együttműködés
0
+
évi felülvizsgálat
0
+
forgalmazott termék
0
+
felügyelet munkaperc

Célunk

Számunkra a korrektség, a gyors rendelkezésre állás, a kedvező árak és a magas minőség a fundamentum. Gyakorlatunkkal és szakképzettségünkel időt, pénzt, energiát spórolunk partnereinknek.

Feladatunk

Teljeskörű munkavédelmi szolgáltatások elvégzését rendszeres megbízással, illetve eseti jelleggel. Vállaljuk továbbá a jogszabályban meghatározott munkavédelmi megbízotti feladatok elvégzését az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. számú melléklet 1) és 2) pontjai alapján.

TELJESKÖRŰ MUNKABIZTONSÁGI DOKUMENTÁCIÓK ELKÉSZÍTÉSE

1)      Munkavédelem

Munkavédelmi szabályzat
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a munkáltatóknak jogalapot ad, hogy a szervezett munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges egyes rendelkezéseket és szabályozásokat úgynevezett munkavédelmi szabályzatba fektessék, és azt a munkavállalókkal oktatás keretein belül megismertessék.

2)      Kockázatértékelés

Munkahelyi Kockázatértékelés
A munkáltatóknak a 1993. évi XCIII. törvény 54. § (2) és (3) bekezdése értelmében,

(2) A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról.

(3) A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni. Az 56. §-ban meghatározottak a kockázatértékelésben rögzítésre kerülhetnek. Indokolt esetnek kell tekinteni.

3)      Kockázat-kémiai

Kémiai Kockázatértékelés, kockázatbecslés
Azoknak a Gazdasági társaságoknak, amelyek veszélyes anyagokkal dolgoznak, a munkavállalókat érhető egyes kockázatok előfordulásáról Kémiai kockázatbecsléssel kell, hogy megbizonyosodjanak a kockázati szintek meglétéről.

A  2000 évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól ad jogi iránymutatást a feladat elvégzéséhez.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó Gazdasági társaságoknak minden év elején bejelentési kötelezettségük van a tárgyévben felhasznált veszélyes anyagok mennyiségéről és típusáról.

4)      Védőeszköz

Egyéni védőeszköz szabályzata, juttatási rend
Az Mvt. (1993. évi XCIII. törvény) munkáltatói kötelességként rögzíti, hogy a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni [Mvt. 42. § b) pont].

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat [Mvt. l8. § (2) bekezdés]. Az Mvt. előző előírásából következik, hogy a munkáltató az egyéni védőeszközt természetben köteles a munkavállaló számára biztosítani.

A munkavállalók részére csak olyan egyéni védőeszközök adhatók ki, amelyek rendelkeznek a szükséges megfelelőségértékelési tanúsítással. Az Mvt. erre vonatkozóan a következőket írja elő:

Egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni akkor szabad, ha az rendelkezik EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK-típustanúsítvánnyal. Az egyéni védőeszközök megfelelőségének tanúsítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében foglaltak szerint kell elvégezni .[Mvt. 18. § (4) bekezdés].

5)      Foglakozás-EÜ

Foglalkozás egészségügyi szabályzat
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról és a 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról a munkáltatóknak az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét szabályozni kell a Foglalkozási Egészségügyi Szakorvossal egyetemben.

6)      Dohányzás

Dohányzás szabályzat
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól. A munkáltatóknak e törvény értelmében a nemdohányzók védelmeként a munkahelyeken a doházást szabályozni kell.

7)      Alkohol

Alkohol vizsgálati szabályzat, vizsgálat rend
A munkavédelmi törvény egyes értelmezéseként a munkavállalók egyik fontos kötelezettségei közé tartozó szabályzás, miszerint a munkavállaló köteles megjelenni a munkaszerződésben foglalt időpontban a munkahelyen munkára képes, alkalmas állapotban.

A munkára képes alkalmas állapotot, a jogszabály kipihenten, alkohol, gyógyszer és egyéb tudatmódosító szer befolyásolása nélkül érti.

A munkáltató az alkoholos befolyásoltságot belső szabályzatban ellenőrizhet.

8)      Baleset

Munkahelyi balesetek kivizsgálása, dokumentálása
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről V. Fejezet 64 § (1) bekezdés értelmében azt a munkabalesetet, amely esetében a munkavállaló több mint három munkanapon át nem volt munkaképes, valamint a foglalkozási megbetegedést és a fokozott expozíciós esetet be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és nyilvántartásba kell venni.

9)      Oktatás

Munkavédelmi oktatások megtartása (rendkívüli és ismétlődő)

A munkavédelmi törvény 55 §
(1) bekezdés értelmében a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

 • a) munkába álláskor,
 • b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
 • c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
 • d) új technológia bevezetésekor

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

Vállaljuk továbbá a jogszabályban meghatározott munkavédelmi megbízotti feladatok elvégzését az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. számú melléklet 1) és 2) pontjai alapján:

 • Újonnan létesített üzemek, vállalkozások munkavédelmi szempontú felkészítését, elindítását,
 • Új gépek, berendezések, technológiák üzembe helyezését, technológiai felülvizsgálatok elvégzését.

Miben segíthetünk?

 • Munkavédelmi szabályzat
 • Munkahelyi Kockázatértékelés
 • Kémiai Kockázatértékelés, kockázatbecslés
 • Egyéni védőeszköz szabályzata, juttatási rend
 • Foglalkozás egészségügyi szabályzat
 • Dohányzás szabályzat
 • Alkohol vizsgálati szabályzat, vizsgálat rend
 • Munkahelyi balesetek kivizsgálása, dokumentálása
 • Munkavédelmi oktatások megtartása

Tevékenységünkhöz tartozik:

 • munkavédelmi kockázatértékelés elvégzése
 • egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása
 • munkavédelmi eljárások rendjének kidolgozása
 • munkavédelmi szabályzat készítése
 • egyéni védőeszköz juttatás elkészítése
 • folyamatos havi munkavédelmi szaktevékenység ellátása
 • munkabalesetek kivizsgálása
 • kapcsolattartás és szakmai képviselet ellátása az érintett hatóságokkal
 • bejelentett hatósági bejárásokon/ellenőrzéseken történő részvétel
 • új belépők munkavédelmi oktatása, ismétlődő munkavédelmi oktatás megtartása
 • munkavédelmi oktatási tematikák elkészítése
 • munkabalesetek kivizsgálása, munkabaleseti jegyzőkönyv felvétele
 • soron kívüli ellenőrzés elvégzése
 • munkavédelmi üzembe helyezés elvégzése
 • veszélyeztetett csoportba tartozók foglakoztatási tilalmáról szóló szabályozás elkészítése

Üzemek, vállalkozások munkavédelmi szempontú felkészítése, elindítása, felülvizsgálata

null

Új gépek, berendezések üzembe helyezése

null

Technológiai felülvizsgálatok elvégzése

null

Munkavédelmi dokumentáció elkészítése

null

Oktatások, képzések megtartása

Kérjen ajánlatot!

  Adatbázist nem alkotunk, kapcsolatfelvétel után adatait töröljük!

  Munkavédelmi koordinátor

  4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

  az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről arról rendelkezik, amikor egy építési területen több kivitelező dolgozik. Ekkor munkavédelmi koordinációra van szükség.

  Az építési munkahelyek magas veszélyfaktorú tevékenységek, ahol életveszélyes balesetek következhetnek be. Azokon a területeken, ahol több kivitelező egyszerre dolgozik, különösen kockázatos környezet jön létre. Sajnos számos súlyos vagy éppen halálos munkabaleset az építőiparban következik be.

  A tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáció készítése során koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni). A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt.

  A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha megfelelő a biztonsági és egészségvédelmi terv (BET).

  A biztonsági és egészségvédelmi terv (BET)-ben meg kell határoznia az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.

  A munkavédelmi koordinátor legfontosabb feladata munkaterületen munkát végző vállalkozások munkájának napi szintű munkabiztonsági összehangolása és munkavédelmi szempontú rendszeres ellenőrzése.

  Tevékenységünk

  • biztonsági és egészségvédelmi terv készítése
  • biztonságos munkafolyamatok kialakítása és ellenőrzése
  • a terv, az alapelvek és a követelmények teljesítésének ellenőrzése
  • építési területre érkezők jogosultságának ellenőrzése
  • tevékenységek összehangolása az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, valamint egymást követően felvonuló munkáltatók között
  • a kivitelezési munkafolyamatok ellenőrzése
  • hibák feltárása, dokumentálása és javaslattétel azok megszüntetésére