Komplex tűzvédelem

KOMPLETT TŰZVÉDELEM

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról és az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szabályozza Magyarországon a Gazdasági társaságok, Munkáltatók és Munkavállalók egyes tűzvédelemmel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

E törvény fogalmi szinten rögzíti (4. § b) pont), hogy a tűzvédelem a tűz elleni védekezést jelenti, amely gyűjtőfogalom magában foglalja a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek biztosítását is.

Ki kell alakítani a tűzvédelemről történő gondoskodás stratégiáját, programját, amelynél alapkövetelmény a hatályos tűzvédelmi előírások megtartása. Ennek során összhangot kell találni a biztonságos működés és a gazdálkodó szerv gazdasági, piaci érdekei között.

0
+
partneri együttműködés
0
+
évi felülvizsgálat
0
+
forgalmazott termék
0
+
felügyelet munkaperc

Komplex Kármegelőzés

Stabil Biztonság

Innovatív Védelem

A POWER SAFETY csapata vállalja

Teljes körű tűzvédelmi szolgáltatások elvégzését rendszeres megbízással, illetve eseti jelleggel.

Vállaljuk továbbá a jogszabályban meghatározott tűzvédelmi megbízotti feladatok elvégzését a 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7 § 1) és 2) bekezdés értelmében.

TELJES KÖRŰ TŰZBIZTONSÁGI DOKUMENTÁCIÓK ELKÉSZÍTÉSE

1) Szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről írja elő a tűzvédelmi szabályzat tartalmi és formai követelményeit.

1996 évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 19 § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

A tűzvédelmi szabályozás szerint meghatározzuk a kockázatokat, az oltóvíz igényeket, megtervezzük a tűzszakaszok kiterjedését, azok határait, a kiürítési útvonalakat (irányokat, útvonal szélességeket, lépcsőházak menekülési útvonalait és azok füstelvezetését, füstmentesítését).

A tűzvédelmi tervezés kiindulási feltételei:

 • a) az építmény tűzvédelmi megoldásait egyidejűleg egyetlen, az építmény tetszőleges pontján keletkező tűz károsító hatásainak figyelembevételével kell tervezni és méretezni,
 • b) az építményt a tűz keletkezésekor rendeltetésszerűen használják,
 • c) a veszélyeztetett személyek létszáma, menekülési képessége a rendeltetésnek megfelelő,
 • d) a tűz egyetlen, a keletkezés helyét magába foglaló tűzszakaszra terjed ki és
 • e) a tűzzel egyidejűleg más veszélyt, kárt, a tűzvédelmi megoldások működésképtelenségét okozó esemény nem következik be.

A tűzvédelmi biztonsági berendezések, műszaki megoldások közötti összefüggések, kapcsolatok, kapcsolódások tervezése során figyelembe kell venni a működésképtelenséget előidéző hibák hatását.

2) Tűzriadó

Tűzriadó terv
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4 § (1) bekezdése értelmében, a Szabályzat készítésére kötelezett a Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet köteles készíteni az általa üzemeltetett, bérelt:

épületrészre, épületre, ha az

 • Ia) menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál,
 • Ib) oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,
 • Ic) tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy
 • Id) 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik,

épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az

 • IIa) olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 • IIb) 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.
3) Kiürítés

Kiürítés számítás
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 3 § h) pontja szerint a Tűzvédelmi Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet.

Ezáltal kiürítés számítással kell igazolni a helyiség, épület, létesítmény és a szabadtér veszélyeztetett övezetének jogszabályban meghatározott szintidőn belüli kiüríthetőségét az alábbi esetekben:

 • amennyiben 50 fő befogadására alkalmas helyiséget, épületet vagy építményrészt használ,
 • zenés, táncos rendezvények lebonyolítására igénybe vett helyiség, építmény kiüríthetőségét,
 • szabadtéri rendezvények esetén a veszélyeztetett övezet kiüríthetőségét,
 • egyéb rendezvények esetén:
  • kiállítás, vásár,
  • színi, zenekari, cirkuszi előadás, táncos összejövetel, diszkó, koncert (alkalomszerű kulturális és sport rendezvények)
  • ipari, kereskedelmi vagy mezőgazdasági vásár

4) Vizsgáztatás

Tűzvédelmi szakvizsgáztatás megszervezése
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól meghatározza az egyes munkakörökhöz kapcsolódó és ahhoz szükséges szakvizsga kötelezettségeket.

 • Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
 • Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
 • Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 • Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
 • Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
 • Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
 • Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 • Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 • Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 • Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 • Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
 • Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 • Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
 • Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 • Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

5) Ellenőrzés

 • Ellenőrzések megtartása, végrehajtási terv, megoldási javaslatok készítésével.
 • Tűzvédelmi bejárások megtartása, így a Partner mindig tudni fogja, hogy a tűzvédelmi helyzete a Vállalkozásnak milyen státuszban áll.
 • Folyamatos riportok és jelentések készítése, megoldási és fejlesztési javaslattal.

6) Gyakorlat

Tűzvédelmi gyakorlatok forgatókönyvének megtervezése, levezénylése
Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni kell. A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell. A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell.

Vállaljuk továbbá a jogszabályban meghatározott tűzvédelmi megbízotti feladatok elvégzését a 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7 § 1) és 2) bekezdés értelmében.

Miben segíthetünk?

 • Tűzvédelmi szabályzat
 • Tűzriadó terv
 • Kiürítés számítás
 • Tűzvédelmi szakvizsgáztatás megszervezése
 • Tűzvédelmi bejárások, ellenőrzések megtartása, végrehajtási terv, megoldási javaslatok készítése
 • Tűzvédelmi oktatások megtartása
 • Tűzvédelmi gyakorlatok forgatókönyvének megtervezése, levezénylése
 • Újonnan létesített üzemek, vállalkozások tűzvédelmi szempontú felkészítése, elindítása

Újonnan létesített üzemek, vállalkozások tűzvédelmi szempontú felkészítése, elindítása

Cégünk a növekvő piaci elvárásoknak eleget téve és ennek megfelelően Cégek, Vállalkozások és Magánszemélyek számára biztosít teljes körű, magas szintű munkabiztonsági, tűzbiztonsági, környezetvédelmi és veszélyes áru szállítási (ADR) szolgáltatásokat. Évtizedes szakmai tapasztalatunkat és a kor vívmányait ötvözve leendő és új Partnereink a legmagasabb szintű szakszolgáltatásokat kapják.

Kérjen ajánlatot!

  Adatbázist nem alkotunk, kapcsolatfelvétel után adatait töröljük!