HÍREK

HASZNOS CIKKEK

Munkavédelmi kötelezettségek és jogok

Melyek a munkavállaló munkavédelmi kötelezettségei? A munkavállaló munkavédelmi kötelessége, hogy: csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát; munkatársaival együttműködjön, és munkáját úgy végezze, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Így különösen köteles: a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a ...

Munkabaleset

Milyen baleset minősül munkabalesetnek? A munkabaleset olyan baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. Súlyos az a munkabaleset amely a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a ...

Alkalmassági vizsgálat, munkavédelmi oktatás

Milyen munkára alkalmazható a munkavállaló? A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha a munka ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik, foglalkoztatása az egészségét, testi épségét (fiatalkorú esetén egészséges fejlődését) károsan nem befolyásolja, foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent, mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, a munkára — külön jogszabályokban meghatározott alkalmassági feltételek szerint — ...

Amit a munkavédelemről mindenkinek tudni kell – 2. rész

Mi a munkavédelmi üzembe helyezés előzetes vizsgálatának célja? E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal. ...

Amit a munkavédelemről mindenkinek tudni kell – 1. rész

Melyek a munkáltató munkavédelemmel összefüggő kötelezettségei? Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása alapvetően a munkáltató feladata. Fontos előírás, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat. A munkáltató a biztonságos és egészséges munkakörülmények megteremtése érdekében többek között köteles: A ...

ADR biztonsági tanácsadás

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás írja elő, hogy minden vállalkozásnak, amely veszélyes árut közúton szállít, fuvaroz vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez, veszélyes áru szállítási, un. ADR biztonsági tanácsadót kell alkalmaznia és a közlekedési hatóságnak írásban bejelenteni. A szállítási láncolatban érintettek az alábbi tevékenységek: feladás (fuvaroztatás) csomagolás járműbe, ...